Nieuws

 • HULP NODIG? Laat ons jou helpen!

  WIJ STAAN VOOR JE KLAAR! Onze trainers maken graag tijd voor je vrij om je...

  Lees meer
 • Open op feestdagen

  Wij zijn alle dagen van het jaar geopend. Wel kunnen op feestdagen andere ope...

  Lees meer
Meer nieuws

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden  2024

1. Inschrijving 
Bij inschrijving wordt éénmalig een bedrag betaald voor starterskosten. Van het familieabonnement kan gebruik worden gemaakt door gezinsleden woonachtig op hetzelfde postadres. Steekproefsgewijs kunnen wij hier controle op uitvoeren.
2. Abonnement opzeggen 
Wanneer uw abonnementstermijn is verstreken, is het abonnement maandelijks opzegbaar. Er geldt altijd 1 kalendermaand als opzegtermijn. Bij het afsluiten van een 12 maanden abonnement, kunt u gebruik maken van de garantieregeling: u kunt zonder opgave van redenen in de eerste maand het abonnement omzetten of beëindigen. Opzeggingen dienen persoonlijk, met de daarvoor bestemde formulieren, te worden ingeleverd op de accommodatie. De datum van opzegging is bepalend voor de afhandeling. 
3. Opschorten abonnement 
In overleg kan er een regeling getroffen worden bij langdurige ziekte, blessures of na de bevalling. Een formulier hiervoor kunt u terugvinden op onze site.
4. Lidmaatschapsgelden
Betaling van uw lidmaatschap geschiedt maandelijks via automatische incasso per bank / giro of bij vooruitbetaling ineens. Het verschuldigde bedrag dient eerst voldaan te worden alvorens er gesport kan worden. In geval van wanbetaling zijn alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van invordering voor rekening van het betreffende lid. Na herhaalde wanbetaling behoudt het centrum zich het recht voor de overeenkomst eenzijdig op te zeggen en de totaal nog openstaande lidmaatschapsgelden op te eisen. Restitutie van de contributie is nooit mogelijk. 
5. Persoonlijke portal 
Ieder lid heeft een persoonlijke portal in de app waarmee men (hetzij middels de tourniquets) de accommodatie kan betreden. De persoonlijke portal mag niet aan derden de toegang verschaffen. Bij misbruik van de persoonlijke portal wordt de toegang geweigerd.
6. Wijzigingen 
Daily-Fit behoudt zich het recht voor om tussentijds wijzigingen door te voeren, bijvoorbeeld jaarlijkse tariefswijzigingen, algemene voorwaarden, openingstijden, invulling van de lessen. Daily-Fit kan bij ziekte van haar instructeurs of andere onvoorziene omstandigheden beslissen om voorkomende lessen te laten vervallen. Deze uren zullen in geen enkele vorm worden gecompenseerd. 
7. Verantwoording 
Het gebruik van de accommodatie is geheel op eigen risico. Daily-Fit is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel en is niet verantwoordelijk voor diefstal of vermissing van voorwerpen. Bij diefstal of toegebrachte schade wordt aangifte gedaan bij de politie. Het betreffende lid wordt aansprakelijk gesteld en direct geroyeerd. De sportaccommodatie voorziet in kluisjes. Het gebruik van de kluisjes en de kleedkamers is voor eigen verantwoordelijkheid. 
8. Gesloten 
Daily-Fit kan op erkende feestdagen gesloten zijn. Tijdens de zomervakantie blijft het centrum open. Daily-Fit behoudt zich het recht voor om het lesschema en de openingstijden aan te passen. U wordt daar dan zo spoedig mogelijk van op de hoogte gebracht.
9. Gedragsregels 
Daily-Fit heeft het recht om de toegang te weigeren aan degene die zich schuldig maakt aan wangedrag of de naam van het centrum in diskrediet brengt. Onder wangedrag wordt bijvoorbeeld verstaan, extreme of uitdagende kleding, onfatsoenlijk taalgebruik, agressief gedrag, discriminatie, vernieling, vervuilen van de accommodatie en/of omgeving. Leden dienen zich correct te gedragen tegenover personeel en andere leden in de club. Aanwijzingen van personeel dienen direct te worden opgevolgd. Telefoneren is alleen toegestaan in de horeca en kleedruimtes. 
10. Kledingbeleid 
Daily-Fit hanteert gepaste sportkleding als norm. Om misverstanden te voorkomen: onder gepast wordt verstaan bij heren geen tanktops. Het dragen van slippers en petjes is tevens niet toegestaan. Hoofddeksels door geloofsovertuiging zijn wel toegestaan.
11. Illegale substanties 
Daily-Fit is fel gekant tegen het gebruik en verhandelen van illegale substanties, zoals anabole steroïden. Wanneer een lid op gebruik hiervan wordt verdacht dan wel wordt betrapt of het voor handen heeft, wordt het direct geroyeerd.
12. Hygiëne
In verband met hygiëne moet eenieder in de sportruimtes sportkleding en schone sportschoenen dragen. Verkleden is alleen in de kleedruimten toegestaan. Op de fitnesstoestellen dient u een handdoek te gebruiken. Zie ook onze huisregels. 
13. Zonnebank gebruik
Zonnebank gebruik is wettelijk niet toegestaan onder de 18 jaar.
14. Persoonsgegevens
a
. Daily-Fit verwerkt de persoonsgegevens van het lid binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet bescherming persoonsgegevens, op een wijze en voor de doeleinden zoals hieronder nader omschreven.
b. Daily-Fit verwerkt persoonsgegevens voor de doeleinden: facturatie, debiteuren administratie, klachtenafhandeling en geschillenbeslechting, informatie aan de werkgever van de deelnemer over het gebruik van het lidmaatschap, ter voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude en onregelmatigheden, voor marktonderzoek en commerciële doeleinden zoals verkoopactiviteiten met betrekking tot de diensten van Daily-Fit en/of diensten van derden die te maken hebben met de diensten van Daily-Fit. 
c. Het lid, zijnde een natuurlijk persoon, heeft een inzage-, correctie- en verzet recht met betrekking tot de van hem verwerkte persoonsgegevens. Daily-Fit kan voor een inzage en/of het doorvoeren van correcties en/of voor het behandelen van een verzet kosten in rekening brengen tot het wettelijk maximum. Het betreffende lid kan een bezwaar tegen verwerking van zijn persoonsgegevens en verzoeken tot inzage, correctie en verzet richten aan Daily-Fit. 
d. Om veiligheidsredenen maakt Daily-Fit gebruik van video- en audio toezichtapparatuur om de club 24 uur per dag te observeren.
e. Video- en audiotoezicht is beperkt tot de sportzaal, en is niet aanwezig in de toilet- en kleedruimtes. 

 

 

Nieuws

 • HULP NODIG? Laat ons jou helpen!

  WIJ STAAN VOOR JE KLAAR! Onze trainers maken graag tijd voor je vrij om je...

  Lees meer
 • Open op feestdagen

  Wij zijn alle dagen van het jaar geopend. Wel kunnen op feestdagen andere ope...

  Lees meer
Meer nieuws

Contact

Daily-Fit Wijk bij Duurstede
Lekdijk oost 13a
3961 MB Wijk bij Duurstede
0343 760160
Daily-Fit Oss
Obrechtstraat 15
5344 AT Oss
0412 489547
 • PERSONAL TRAINING

  PERSONAL TRAINING

  Wij vinden goede begeleiding belangrijk, u ook?

  Lees meer
 • Voeding

  VOEDING

  Val effectief en gezond af met onze voedings- en beweegexperts

  Lees meer
 • GROEPSLESSEN

  GROEPSLESSEN

  Meer dan 40 groepslessen per week! Welke past bij jou?

  Lees meer