Nieuws

 • Open op feestdagen

  Wij zijn alle dagen van het jaar geopend. Wel kunnen op feestdagen andere ope...

  Lees meer
 • Daily-Fit nu ook in Oss!

  Lees meer
Meer nieuws

Privacy statement

PRIVACY STATEMENT

Op deze website staat onze privacyverklaring. Daarmee informeren wij u over hoe wij binnen onze organisatie omgaan met de verwerking van persoonsgegevens.

PRIVACY STATEMENT 

Daily-Fit Healthclub B.V. hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Statement willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Daily-Fit Healthclub B.V. houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

·      Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Statement;

·      Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

·      Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

·      Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

·      Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

·      Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren. 

Als Daily-Fit Healthclub B.V. zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Statement, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

 VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Persoonsgegevens van leden worden door Daily-Fit Healthclub B.V. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

·       Administratieve doeleinden;

·       Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;

·       Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht;

·       Het informeren d.m.v. nieuwsuitingen;

·       Het bereiken van uw trainingsdoelstelling en gezondheid.


Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

·      De overeengekomen opdracht, schriftelijke aanmelding lidmaatschap, als hulpmiddel voor het behalen van uw doelstelling;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Daily-Fit Healthclub B.V. de volgende persoonsgegevens van u vragen:

·      Voornaam en achternaam;

·      Adresgegevens;

·      Geslacht;

·      Geboortedatum:

·      Telefoonnummer;

·      E-mailadres;

·      Betalingsgegevens

·      Gegevens t.b.v. intake (waaronder medische gegevens);

·      Informatie met betrekking tot uw lidmaatschap;

·      Naam werkgever indien u via uw werkgever bent aangesloten.

Wij bewaren uw gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor wij uw gegevens verwerken en niet langer dan wettelijk is toegestaan in ieder geval gedurende de looptijd van uw lidmaatschap.

  Verwerking van bijzondere persoonsgegevens

Daily-Fit Healthclub B.V. verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u, indien u deze aan ons verstrekt ter uitvoering van de dienstverlening:

·      gegevens over gezondheid

·      gegevens over gewicht

·      gegevens over trainingsdoelen

·      gegevens via wearables

Daily-Fit Healthclub B.V. gaat extra zorgvuldig om met deze persoonsgegevens en verwerkt deze alleen indien deze strikt noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de dienstverlening. Deze gegevens worden alleen aan anderen binnen Daily-Fit Healthclub B.V.  verstrekt indien zij de gegevens voor de uitvoering van hun werkzaamheden nodig hebben. Deze persoonsgegevens worden binnen 3 maanden na de beëindiging van uw lidmaatschap door ons verwijderd. 

 

 VERSTREKKING AAN DERDEN

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. 

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

·      Het verzorgen van de internetomgeving;

·      Het verzorgen van de (financiële) administratie;

·      Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkers overeenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 Bewaartermijn

Daily-Fit Healthclub B.V. bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 Beveiliging

Daily-Fit Healthclub B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Daily-Fit Healthclub B.V. maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Daily-Fit Healthclub B.V. verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Daily-Fit Healthclub B.V. 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Daily-Fit Healthclub B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruikersgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. 

Onze cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies. 

 Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

 Klachten of vragen

Mocht u een klacht of vragen hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

 Wijzigingen

Daily-Fit Healthclub B.V. behoudt zich het recht voor om de inhoud van dit Privacy Statement te allen tijde te wijzigen. 

 Contactgegevens

Daily-Fit Healthclub B.V. 

Lekdijk-Oost 13a

3961 MB  Wijk bij Duurstede

Nieuws

 • Open op feestdagen

  Wij zijn alle dagen van het jaar geopend. Wel kunnen op feestdagen andere ope...

  Lees meer
 • Daily-Fit nu ook in Oss!

  Lees meer
Meer nieuws

Contact

Daily-Fit Wijk bij Duurstede
Lekdijk oost 13a
3961 MB Wijk bij Duurstede
0343 760160
Daily-Fit Oss
Obrechtstraat 15
5344 AT Oss
0412 489547
 • PERSONAL TRAINING

  PERSONAL TRAINING

  Wij vinden goede begeleiding belangrijk, u ook?

  Lees meer
 • Voeding

  VOEDING

  Val effectief en gezond af met onze voedings- en beweegexperts

  Lees meer
 • GROEPSLESSEN

  GROEPSLESSEN

  Meer dan 40 groepslessen per week! Welke past bij jou?

  Lees meer